WELCOME

to the official web page of Tattoo & piercing studio SKIN ART

IMG_4001
Currently SKIN ART Studio is on the new location and we have a brand new look. All tattoo and piercing lovers are welcome to drop by at our shop any time!

Tattoo and piercing studio ” Skin Art ” exists for 25 years . As in the previous period and now the studio is the only professional studio for tattooing and piercing in Macedonia , and also is among the first studios in the Balkans who continue the tradition of tattooing and body piercing that lasts more than 2500 years. The founder of the studio is Bogdan Spasovski , who started with amateur tattooing from 1974godina , and then professionally from 1988 and still works with his sons, who were also his students. Him and his younger son Dejan Spasovski, you can find them in the first Tattoo Studio in Kumanovo. Igor Mehandzhijski – Boogie is elder son of Bogdan and who generously supported to achieve the project “Skin Art”. And after working in the studio in Kumanovo, making his way up, he went forward and worked in several studios around the world.And at the end when he return, he opened a second studio SKIN ART in 1996 in Skopje. The tattoo studio was located in the shopping center ” Beverly ” and it confirmed a long year of work by Igor and became best visited studio in Macedonia. Keeping up with the trends and his interests, Igor in 1999 moved the location of the studio in the city center on one of the busiest boulevards “Partizanski Odredi, in the mall Bunjakovec , where he still is. The studio is large and equipped and set as the world standards for tattoo parlor, which means the interior is adapted to high international standards of appearance of a professional tattoo studio. But here is not only important the appearance, but also the established criteria in terms of how it should look like a tattoo Studio by medical standards and rules . There is no place of amateurism in studio SKIN ART. Well aware of the new situation, that every day are popping up new so called tattoo studios etc. and the growing number of people who are incompetent and irresponsible working with tattooing , buying machine guns and who knows what, and overnight become tattooist. And the worst is that the public has not been aware of all this and literally told to go in for “cutting” at the amateurs. Because of that, this site exists , and because of that the tattoo studio SKIN ART exists, working with certificate, so people can address ​​to the right place . Great Tattoo in good Studio it occurs only as a blend of all of these elements, and the sum of these : a steady hand , good master and his precision – skill , but it is not enough without quality color acclaimed producers and quality needles and machine guns . Today SKIN ART is not just the name of the studio, as the magical threesome Bogdan, Igor and Dejan confirmed the true meaning of the name and became skin artists with a reputation that can not be brought in question.They say “Each “piece of skin” that came and which we can tattoo, THAT it is a privilege . ”

Добредојдовте

на официјалната интернет страница на Tattoo & Piercing студиото СКИНАРТ

Таттоо и пирсинг студиото “Скин арт” постои повеке од 30 години и слободно можеме да се констатираме еден факт а тоа е дека ние сме Првото Професионално “Tattoo & Piercing” Студио во Македонија но исто така и едно од првите студија на балканот кое продолжи со балканската традицијата на тетовирањето и пирсингот која трае повеќе од 2500 години.

Основачот на студиото Богдан Спасовски, кој аматерски се занимава со тетовирање од 1974 година, го отвара СКИН АРТ Студиото со сите Професионални атрибути во далечната 1988 година поточно во Куманово каде што и се наоѓа првото Професионално Студио за Тетовирање и Пирсање во Македонија. Тој сеуште работи со неговите синови, го одржува и менаџира студиото а и постојано ги подучува новите артисти во Студиото кои со задоволство се нарекуваат негови ученици! Него и неговиот помал син Дејан Спасовски можете да ги најдете токму во Студиото во Куманово додека Игор Механджијски, постариот син на Богдан ке го најдете во новото студио во Скопје кое тој почнува да го работи од 1998 год.

Игор Механджијски всушност е и идејниот креатор на проектот “СКИН АРТ”. Тој откако го испече ”занаетот” во Кумановското студио заклучи дека традиционалниот начин на тетовирањето и пирсањето е застарен и тетовирањето и пирсингот всушност претставува нешто повеке од ”уличен занает” кој во тоа време така се претставувал. Поради недостаток на поддршка за неговите нови идеи околу тетовирањето и пирсањето заминува и работи во неколку студиа низ светот за на крај надоен со нови искуства кога ќе се врати го отвара со татко му и второто студио СКИН АРТ во Скопје.Од 1996 година таттоо студиото се наоѓа во трговскиот центар “Беверли Хилс” и ја потврдува упорноста на Игор да се надоврзе на новите светски трендови, студиото е најпосетено но не само во Македонија туку и на целиот Балкан. 1998 година Игор го превзема самостојно да го работи студиото во Скопје и тогаш го создава новиот СКИН АРТ бренд. Следејќи го трендот и интересите Игор во 1999 година ја менува локацијата на студиото во центарот на градот на еден од најпрометните булевари Партизански Одреди, во самиот трговски центар Буњаковец, во кое се наоѓа сеуште. Студиото е големо и опремено, професионалните стандарди се постојано надградувани и според таквите стандарди студиото функционира беспрекорно – ентериерот е прилагоден според високите светски стандарди на изгледот на едно професионално таттоо студио.Но тука не е важен само изгледот, туку и воспоставените критериуми во поглед на тоа како треба да изгледа едно таттоо студио според мадицински мерила и правила. Место за аматеризам во студиото СКИН АРТ нема.Свесни сме за новонастанатата ситуација, дека секој ден никнуваат ново печени таттоо т.н. ”мајстори и артисти” т.е, се поголем е бројот на луѓето кои нестручно и неодговорно се занимаваат со тетовирање,купуваат секаква опрема од непознати дилери и преку ноќ стануваат тетовирачи или пак како што тие се нарекуваат ”мајстори или артисти”. А најлошото е што јавноста досега не беше запознаена со сето ова и буквално кажано оди на сечење кај аматерите. Затоа постои овој сајт, а затоа и постои таттоо студиото СКИН АРТ, кое денес не е единствено СЕРТИФИЦИРАНО студио во Македонија, но голем беше патот додека Македонија направи професионални стандарди за денес прекрасната уметност наречена според нас ”СКИН АРТ”. Добара тетоважа во добро студио настанува само како спој на сите горе наведени елементи како и од збир на овие елементи: немирен и уметнички дух, талент, мирна рака, добар мајстор и негова прецизност-умешност, но и сето тоа не е доволно без квалитетните бои на реномираните произведувачи како и квалтетните игли и машинки. Денес СКИН АРТ не е само име на студиото бидејќи магичната тројка Богдан, Игор и Дејан го потврдија вистинското значење на името и станаа skin artists со реноме кое не може да се доведе во прашање.Тие велат: ”Секое “парче” кожа кое доаѓа за ние да го тетовираме, е тоа е ПРИВИЛЕГИЈА.”